Tag Archives: E-quality

Meer geld voor homo emancipatie gaat ten koste van vrouwenemancipatie

Homo emancipatie bevorderen? Prima, maar het extra geld daarvoor komt uit het potje voor vrouwenemancipatie. Dat signaleert Kenniscentrum E-Quality. Het kenniscentrum nam de Nederlandse begroting voor 2012 onder de loep en toont zich teleurgesteld dat de regering op die manier omgaat met deze twee doelstellingen. Bovendien blijken sommige plannen, zoals het grotendeels afschaffen van het PGB, in strijd met het VN Vrouwenverdrag, schrijft E-Quality.

In haar analyse van de begroting voor volgend jaar schrijft het kenniscentrum over de verdeling van geld voor emancipatie:

E-Quality is teleurgesteld dat op die manier homo- en vrouwenemancipatie tegen elkaar worden uitgewisseld. Beide zijn even belangrijk. Versterking van homo-emancipatiebeleid moet niet ten koste gaan van, maar gelijkwaardig worden ingezet naast vrouwenemancipatiebeleid.

Dat gaat dus niet gebeuren. En omdat het geld ergens ingeleverd moet worden, gaat de regering onder andere bezuinigen op ditzelfde kenniscentrum, plus Aletta, Instituut voor Vrouwengeschiedenis. Beide instanties moeten een kwart van hun budget inleveren. Om de bezuinigingen op te vangen willen Aletta en E-Quality samengaan. Door één organisatie te worden willen ze hun werk voor vrouwenemancipatie op peil houden.

Dat zal hard nodig zijn, want uit de analyse van de begroting voor 2012 blijkt dat de regering vrouwen hard treft. De overheid wil zich namelijk terugtrekken en meer verantwoordelijkheid bij de burgers leggen. Klinkt geweldig, maar het betekent dat met name vrouwen in de knel gaan komen. Het betekent tegelijkertijd én meer uren betaald werk verrichten, én daarnaast vrijwilligerswerk doen en mantelzorg verlenen. Plus meer betalen voor kinderopvang. Vrouwen draaien in de praktijk vaak op voor deze kosten, dus als die kosten stijgen is het argument al snel ‘schat, waarom zou je werken, je salaris gaat toch naar de kinderopvang’.

Dan zijn er nog de plannen rondom het persoonsgebonden budget. Die maatregel is volgens E-Quality in strijd met het door de Nederlandse regering ondertekende VN Vrouwenverdrag. Wat is het geval. De regering wil dit PGB grotendeels afschaffen. Dat betekent dat de omgeving meer hulp moet verlenen, maar het betekent ook dat veel mensen hun uit het PGB betaalde baan verliezen. In de praktijk zijn dat voornamelijk vrouwen, circa 20.000 zelfs. ‘Beleid dat de facto vrouwen treft in nadelige zin is in strijd met het VN Vrouwenverdrag’, schrijft E-Quality.

Maar dat is dus wél wat deze regering doet. Hoog tijd voor een proefproces via het Clara Wichmann fonds, zou de Zesde Clan zeggen!

De lezing van…. Kirsten van den Hul

Man en vrouw gelijke kansen op de arbeidsmarkt? Nou nee, geeft Kirsten van den Hul aan in deze toespraak. Van den Hul is voor Nederland VN Vrouwenvertegenwoordiger 2011. Ze heeft de hoop opgegeven dat het met vrouwen in topfuncties ‘vanzelf’ goed zal komen, als vrouwen maar ‘even’ geduld hebben. Een quotum is voor haar de enige manier om de cirkel van benoemingen uit het old boys network te doorbreken. En wie gaat het gesprek aan met de overheid? Want die geeft ook niet het goede voorbeeld.

Van den Hul deed haar uitspraken in het bijzijn van Ferdie Licher, directeur van de Directie Emancipatie van het ministerie van OCW, ter gelegenheid van het uitkomen van een nieuwe nota voor emancipatiebeleid. Volgens het verslag van de bijeenkomst van E-quality konden de toehoorders instemmen met een aantal elementen uit de nota, zoals meer kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt, en meer aandacht voor vrouwen met een lage opleiding. Maar ze misten ook een aantal onderwerpen:

Zo wordt aandacht voor de rol van mannen en jongens gemist, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Er is kritiek op de bezuiniging op de re-integratiebudgetten, die vooral vrouwen gaat treffen. En vraagt iemand zich af, waarom wordt er gesproken over ‘gelijke rechten voor homo’s’ en ‘eerlijke rechten voor vrouwen’. Volgens Licher zit achter dat laatste geen diepere gedachte.

Culturele normen houden vrouwen tegen

Algemene normen en culturele gebruiken in Nederland, mannelijke bedrijfsculturen en een gebrek aan voorbeelden. Dat zijn volgens personeelsmanagers van de twintig grootste bedrijven in ons land de belangrijkste obstakels voor vrouwen die vooruit willen komen op het werk. Kenniscentrum E-Quality ondervroeg de personeelsmanagers en bundelde de resultaten in een handig factsheet.

Kenniscentrum E-quality benaderde de grote bedrijven op verzoek van het World Economic Forum. Deze organisatie wilde internationaal rondkijken hoe het zat met vrouwen in de top. De Nederlandse bedrijven bleken slecht te scoren. Op Essent na bleek geen enkel ondervraagd bedrijf een vrouw als directeur of voorzitter van de raad van bestuur te hebben. Zelfs in het lagere managementniveau halen ze de twintig procent niet. Bovendien heben bijna alle bedrijven geen inzicht in de salarissen van mannen en vrouwen. Het is geen onderwerp van gesprek, of de bedrijven denken dat er geen beloningsverschillen zijn. Vreemd, want de Emacipatiemonitor vindt al jaren een onverklaarbaar verschil van 6% in het nadeel van vrouwen.

Als het gaat om voorzieningen zoals zwangerschapsverlof en kinderopvang scoren de Nederlandse bedrijven gemiddeld. Maar de personeelsafdelingen lieten E-quality weten dat zulke voorzieningen niet van doorslaggevend belang zijn. Hele andere aspecten spelen een rol als het gaat om vrouwen en hun loopbaan:

Maar volgens de HRM- en diversiteitsmanagers lijkt dit niet het grootste probleem te zijn. Volgens hen zijn de publieke opinie en de bedrijfsculturen nog onvoldoende gewend aan vrouwen aan de top, en krijgen vrouwen daarom minder kansen. En daarbij is er in de top van bijna de helft van de onderzochte bedrijven nog te weinig betrokkenheid bij diversiteit en te weinig draagvlak voor het inzetten van diversiteitsbeleid. Met het afschaffen van het voorkeursbeleid bij de Rijksoverheid, rijst de vraag of deze bedrijven elders een voorbeeld en stimulans zullen vinden.

De vraag stellen is ‘m beantwoorden, denkt De Zesde Clan. E-quality doet aanbevelingen om de situatie te verbeteren. Meer aandacht besteden aan de voordelen van vrouwen op hogere posten, mentorprogramma’s opzetten, vrouwen actief laten netwerken, en een voorbeeld nemen aan succesvolle initiatieven uit het buitenland. Dan wordt het klimaat misschien iets gunstiger voor vrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven.

Helft economisch zelfstandige vrouwen heeft Surinaamse achtergrond

Van de financieel zelfstandige vrouwen in Nederland is bijna de helft van Surinaamse afkomst. En meer dan een miljoen van de economisch niet zelfstandige vrouwen behoort tot de leeftijdscategorie van 45 tot 65 jaar. Harde feiten, verzamelt door E-quality. Op 14 oktober presenteert dit kenniscentrum in Den Haag een rapport, ”vrouwen en financiële zelfredzaamheid”, om beter in beeld te brengen hoe het staat met vrouwen en inkomen.

Surinaamse vrouwen in Amsterdam, bij de herdenking van het slavernijverleden. Bron: Amsterdam.nl

Met name de kenmerken van de groep financieel kwetsbare vrouwen behoeft aandacht, omdat E-quality ziet dat die groep zich moeilijk kan weren als er iets gebeurt:

Ze werken minder vaak dan mannen en als zij werken is dit meestal in een deeltijdbaan. Dit leidt niet alleen tot financiële afhankelijkheid van partner, familie of uitkeringsinstantie. Het zorgt ook voor een lager pensioen of een financiële terugval bij scheiding. Om deze groep vrouwen te helpen hun geldzaken beter te laten regelen, is het van belang te weten wie deze vrouwen nu eigenlijk precies zijn. 

Zelfs als de vrouw een inkomen heeft, blijft ze achterlopen ten opzichte van mannen. Dat wordt nogal eens verstopt, zoals nu weer met vrolijke koppen als ‘Minder verschil salaris mannen en vrouwen’, zoals de Volkskrant meldde. Wie iets verder leest dan de titel ziet al snel dat het verschil in twee jaar tijd 0,4 procent is afgenomen. Anno 2008 verdienden vrouwen nog steeds maar 81 eurocent voor iedere euro van een man.

Kortom, geen overbodige luxe om aandacht te besteden aan de economische positie van vrouwen. Kenniscentrum E-quality presenteert de belangrijkste bevindingen van haar onderzoek naar financiële zelfredzaamheid op 14 oktober vanaf 15.00 uur in de Ida Zaal, aan de Juffrouw Idastraat 2 in Den Haag. Onder leiding van Ina Brouwer discussieren panelleden over de betekenis van de conclusies uit het rapport. Aan de orde komen dan kwesties als: speelt etniciteit een rol bij zelfredzaamheid, gezien het grote aantal Surinaamse vrouwen die hun financiën prima op orde hebben? En wat is het verschil tussen ‘een inkomen hebben’ en economische zelfstandigheid?  Aansluitend vindt een debat plaats.

Aanmelden kan bij E-quality, telefoon 070-3659777. Op de site staat ook een aanmeldformulier.